Status message

Not the entire site translated, but only to "Journal"

Description of a Clinical Case of Kariprazin Use in Therapeutically Resistant Paranoid Schizophrenia Comorbid with Addictive Disorder

V.V. Stanovaya1, M.V. Shamanina1, M.V. Ivanov1,
A.A. Abramova2, V.F, Pereima2, I.V. Chernyakov2
1 FGBU “National Medical Research Center of Psychiatry and Neurology named after V.M. Bekhterev” Ministry Of Health of the Russian Federaion, Moscow, Russia 
2 GBUZ “Psychiatric Hospital No. 1 of the Kaliningrad Region”, Kaliningrad, Russia 

Summary. A complex clinical case of a patient with therapeutically resistant schizophrenia and comorbid substance misuse is presented. In this case, we describe in detail the onset of the disease, its further development, and the long-term selection of therapy followed by the appointment of cariprazine, against which the resistant hallucinatory-paranoid symptoms were significantly reduced.
The interest of the given case for professional consideration and discussion is due to the prac-tically proven effectiveness of the use of cariprazine in the presence of a double psychiatric diagnosis, namely, during the supervision of the therapist formed against the background of taking psychoactive substances.
Соntact: Stanovaya Victoria, vika06.95@mail.ru, https//orcid.org/0000-0001-5851-0626
Citation: Stanovaya V.V., Shamanina M.V., Ivanov M.V., Abramova A.A., Pereima V.F., Chernyakov I.V. Description of a Clinical Case of Kariprazin Use in Therapeutically Resistant Paranoid Schizophrenia Comorbid with Addictive Disorder // Sovrem. ter. psih. rasstrojstv [Current Therapy of Mental Disorders]. – 2020. – No. 4. – P. 47–52. – DOI: 10.21265/PSYPH.2020.27.12.006 [in Russian] 
Conflict of interest: non declared.
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

References: 

1.    Sivolap Yu.P., Yanushkevich M.V., Savchenkov V.A. Dvoinoi diagnoz: shizofreniya i zloupotreblenie psikhoaktivnymi veshchestvami // Nevrologicheskii vestnik. – 2017. – T. 49, № 2. – S. 57–60. 
2.    Crockford D., Addington D. Canadian Schizophrenia Guidelines: Schizophrenia and Other Psychotic Disorders with Coexisting Substance Use Disorders // Canadian Journal of Psychiatry. Revue Canadienne de Psychiatrie. – 2017. – Vol. 62 (9). – P. 624–634. – DOI: 10.1177/0706743717720196 
3.    Ivanov M.V., Stepanchuk Yu.B. Upotreblenie psikhoaktivnykh veshchestv amfetaminovogo ryada i shizofreniya: problema komorbidnosti // Mater. nauch.-prakt. konf. k 110-letiyu kafedry psikhiatrii i narkologii Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta imeni akademika I.P. Pavlova, Sankt-Peterburg. – SPb.: Izd-vo NIPNI im. V.M. Bekhtereva, 2010. – 351 s.
4.    Shokrgozar S., Ahmadi R., Yousefnezhad A., Roshandelrad M., Khosravi T., Ellahi M., Pakdaman M., Eskandari A. Drug Addiction in Patients With Chronic Schizophrenia and Its Relation With Psychopathology and Impulsiveness // Global Journal of Health Science. – 2015. – No. 7 (7). – P. 131–136. – DOI: 10.5539/gjhs.v7n7p131 
5.    Petryuk P.T. Lechenie bol'nykh terapevticheski rezistentnoi paranoidnoi shizofreniei // Zhurnal psikhiatrii i meditsinskoi psikhologii. – 2004. – № 4. – S. 43–47. 
6.    Mosolov S.N., Tsukarzi E.E., Oleneva E.V., Alfimov P.V. Sovremennye metody preodoleniya terapevticheskoi rezistentnosti pri shizofrenii // Mosolov S.N. Biologicheskie metody terapii psikhicheskikh rasstroistv. Dokazatel'naya meditsina – klinicheskoi praktike. – M.: Sotsial'no-politicheskaya mysl', 2012. – S. 102–117.
7.    Medvedev V.E. Kariprazin – novyi antipsikhotik dlya lecheniya shizofrenii // Sovremennaya terapiya psikhicheskikh rasstroistv. – 2019. – № 1. – S. 22–29. – DOI: 10.21265/PSYPH.2019.59.55.004
8.    Shaidegger Yu.M., Dorovskikh I.V. Vozmozhnosti primeneniya pri addiktivnoi patologii partsial'nykh agonistov D3-retseptorov // Effektivnaya farmakoterapiya. – 2020. – T. 16, № 4. – S. 30–34. – DOI: 10.33978/2307-3586-2020-16-4-30-34
9.    Mosolov S.N., Alfimov P.V. Rol' dofaminovykh D3-retseptorov v mekhanizme deistviya sovremennykh antipsikhotikov // Sovremennaya terapiya psikhicheskikh rasstroistv. – 2014. – № 1. – S. 2–9.